Best viewed in a palantír

Go to wishlist Wishlist

Shopping cart

Your cart is currently empty

Verzenden & retourneren

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Elk order wordt in zijn geheel pas verstuurd als alle items op voorraad zijn. Deelleveringen zijn mogelijk op aanvraag en zijn onderhevig aan extra verzendingskosten. Gelieve ons hiervoor te contacteren via [email protected] 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Andere landen zullen stelselmatig toegevoegd worden. 

De levering gebeurt door Bpost. De keuze wordt bepaalt door Geeky Game Corner en is afhankelijk van een aantal factoren. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op stock aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Geeky Game Corner. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Geeky Game Corner was geboden.  

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Geeky Game Corner.  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Geeky Game Corner te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Geeky Game Corner. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Geeky Game Corner, Diesterestraat 96, 3294 Molenstede, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Geeky Game Corner heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Geeky Game Corner Diesterestraat 96, 3294 Molenstede.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Geeky Game Corner zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Geeky Game Corner alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Geeky Game Corner op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Geeky Game Corner wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Geeky Game Corner geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

 
Geeky Game Corner betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Geeky Game Corner klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Geeky Game Corner. 

 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Geeky Game Corner zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »